Handelsbetingelser

Generelt

Hos Komplet Marketing skal du ikke være nervøs for uforudsete udgifter. Hos os er  opstartssamtaler ALTID gratis, og vi begynder IKKE at opkræve, før vi har aftalt præcis hvad vores ydelser skal koste og hvordan beløbet skal opkræves.  

Bestilling

Du modtager altid et skriftligt tilbud, der skal godkendes, inden vi påbegynder det aftalte arbejde. Fast pris, abonnementspris eller timepris samt estimeret tidsforbrug vil så vidt muligt altid oplyses i både tilbud samt ordrebekræftelse.  

Fortrydelsesret

Der er, medmindre andet aftales, ingen fortrydelsesret ved levering af serviceydelser efter accept af tilbud.  

Levering

Forventet leveringstid vil fremgå af tilbud, ligesom senest mulige leveringsdato vil fremgå af ordrebekræftelsen. 

Priser

Vi tilbyder afhængig af den enkelte opgave både fast pris, abonnementsløsninger samt opkrævning udelukkende for den tid vi bruger på opgaven.  

Vores timepriser er som følger:  

1000,- + moms for kunde med allerede eksisterende abonnementsaftale 

1400,- + moms for kunder uden eksisterende abonnementsaftale 

Afregning

Vi afregner altid i hele påbegyndte kvarter for opgaver hvor fast pris ikke er muligt at tilbyde.   

Opkrævning

Abonnementer opkræves månedsvis forud. 

Større opgaver med fast pris opkrævet altid forud.  

Mindre enkeltstående opgaver opkræves umiddelbart efter udførelsen. 

Tilbagevendende kunder opkræves månedligt bagud på én samlet faktura.  

Betalingsbetingelser

Ved modtagelse af faktura er betalingsbetingelserne altid 8 dage fra fakturadatomed mindre andet er aftalt i tilbuddet

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til rettidigt at levere de informationer der er nødvendige for udførelsen af opgaven, og gøres opmærksom på, at tidsfrister ikke nødvendigvis kan overholdes, såfremt disse forpligtelser ikke overholdes.  

Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler. Bortset fra tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt kan Komplet Marketings samlede erstatningsansvar i relation til den leverede ydelse dog aldrig overstige det beløb, som kunden har betalt for ydelsen. 

Komplet Marketing er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har nogen forbindelse til den leverede ydelse, ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab eller lignende. 

Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af force majeure, herunder nedbrud af IT-systemer, naturkatastrofer, arbejdsnedlæggelser, politisk uro, krig eller andre lignende tilfælde, som udtrykket normalt forstås i dansk ret. 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem parterne, der udspringer af eller i relation til et køb af serviceydelserne, der reguleres af nærværende betalingsbetingelser, er udelukkende undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole. 

Hej, kan jeg hjælpe med noget?
Hvad kan jeg gøre for dig?
Lad os chatte sammen... Er der et projekt du ønsker min hjælp til, eller har du brug for faglig rådgivning?

Mit svar kommer som sms på det telefonnummer du indtaster.